Maanguddoo shira mootumma gabroomfataa wayyaanenitin waggaa 18 itti murteessan .

Manguddoonn dheengadda Adaamaatti hidhaan dheeraan itti murame sun gonkumaa haqa maleedha. Jaarsolii san maqaa araaraatiin yaamanii qabanii akka hidhan beekamee jira. Ummataan har’aa boru qoratamanii bahu jedhanii sobaa turanii hidhaa dheeraa kana itti muran. Jaarsoliin kun bahuun baannaan naannawa sanitti rakkoo guddaatu uumamuuf taa’a. Abbootii murtii diina gammachiisuuf jecha manguddoota biyyaa irratti hidhaa dheeraa muran kana ammas odeeffannoo gaha airratti sassaabaa jirra. Akkuma indeessineen isin beeksifna.