Dhaamsa Barattoota Yunivarsiti irraa dhufe

“#Dhaamsabarattootayuunivarsitii irraa
#SharegodhaaWaliifdabarsaa
================================
Mootummaan abbaa irree wayyaanee gidiraa lammiilee biyyattii irraan gahaa jiru akkuma jabeessee itti fufaa jirutti yeroo ammaa barattoonni yuunivarsitii eebifamuun duratti qormaata #Bahiinsaa (ExitExam) jedhamu barattoonni dirqiin akka qoraman labsii baasee jira. Kana jechuun barataan qormaaticha kana hin dabarre hanga eebbatti baratee qormaata kana yoo hin darbin eebba irraa hafa jechuudha. Kuni qormaata gahumsaa (#CoC) barattoonni sadarkaa dippilooma fi teeknikaa baratan fudhatan irra hamaadha. Biyyattii keesssatti bakka qulqullinni barnootaa hin jirree fi barnoonni gochaan deeggarame hin jirretti qormaata akkanaa barataa irratti murteessun tahe jedhanii barataan yuunivarsitii kesssaa eebbifamee akka hin baanef shira yaadameedha malee faaydaa tokkollee kan hin qabneedha. Yuunivarsitii kesssatti barnoota waggaa 3-7 baratan dhumaratti qoramuun hafee barnoota semisteera tokko baratan hunda bakka tokkotti qormaatamuunuu ulfaatadha. Yeroo barataan eebbifameetuu ogummaa barateen hojii dhabee galee taa’aa jiruu fi gurmii jedhanii dararamaa jiru kanatti barataan akka hin eebbifamne yuunivarsitii keessatti umrii isaa akka fixuuf shira barataa eebbarraa hambisuuf mootummaa gabroomfattuu abbaa irreetin xaxame waan taheef barattoonni yuinivarsitiilee biyyattii hunda kesssatti argamnu gochaa diinni nurratti labsite akka nurraa haqamuuf mormuun barbaachisaadha. Dhimmi kuni dhimma lubbuu fi dhimma jiraachuuti.
Qulqullina barnootaa fiduun kan dandahamu qormaata bahiinsaa eebban duratti barataa yuunivarsitii qoruun osoo hin taane dandeettii barsiisotaa cimsuu, Ulaagaalee manneen barnootaa keesaatti baenoota qulqullina qabu kennuuf guuttamuu qaban hunda manneen barnootaa keessattu guutuu fi yeroo yeroon kutaa kutatti barattoota dabarsuun duratti qormaatan dandeettii isaanii sadarkaa gadii irraa hanga dhaabbilee ol’aanatti mirkaneessu qopheessanii kennuitu furmaata taha.

Barataa waggaa 15-18 barnoota irratti dararamaa ture deebisanii bakka qulqullinni barnootaa gadii kaasee hanga sadarkaa yuunivarsitiitti hin jirreetti qormaata fudhattee dabartu malee hin eebifamtu jechuun gochaa diinummaa mootummaan abbaa irree wayyaanee barataan akka hin eebbifamneef baaste waan taheef barattoonni yuinivarsitii guutummaa biyyattii kesssatti argamnu osoo wal hin qoodin dhimmi kuni dhimma jiraachuu kootiti jennee tokkummaan labsiin kuni hatattamaan akka nurraa kaafamu guutummaa biyyattii kesssatti barattoonni yuunivarsitii hundi mormii keenya akka itti fufnu waamicha isiniif dabarsina.
Barataan yuunivarsitii eebbifamee bahe yeroo hojii dhabee rakkachaa jirutti akka barataan yuunivarsitii keessaa eebbifamee hin baanef qormaata bahiinsaa qoruuf labsii baasun gochaa diinummaa guddaadha. Yuunivarsitii eebbifamanii obboleewwan teenya hojii dhabanii yeroo rakkachaa jiran yeroo eebbifamaniituu bahanii hojiin hin jirre kanatti wayyaanen barataan akka hin eebbifamne COC baafte barataa qofa osoo hin taane ummanni hundi mormuu qaba ”