Free Ahmedin Jebel

Suuraa walitti qabaa koree fala barbaadduu hawaasa muslima xoophiyaa ‘Ahmaddiin Jabal’ kaleessa hoggaan arku hedduun gadde. Ahmaddiin duraan nama qaama qabu ture. Dhugatti dhukubni hamaan keessa isaa raasaa akka jiruun hubadhe. Sirni TPLF abbaa irree tahuun isaa, wanni nama kanarratti raawwatame qofti ragaadha. Ganna 22 akka hidhamu itti murteessan. Haqa malee waan hidhameef as booda guyyaa 22 buluu hin qabu. Yaa Rabbi bira jiraadhu

Gabaasa dabalataa
✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

MIseensota koree fala barbaadduu hawaasa Muslimaa keessaa tokko kan turan Ahmeddin Jabal dhukkubsatanii wal’aansa gahaa akka dhaban himame.

Sirni wayyaanee ustaaz Ahmeddin Jabal murtii haqaa dhoowwatuun barootaf mannen hidhaa Ma’akalaawi fi Qaallittii keessatti ugguree hiraarsaa kan jiru yeroo tahu, dhukkubsatanii wal’aansa dhoowwatuun gara jabinaa fi mirga hidhamaan tokko qabu kan sarbee jira.

Ahmeddi Jabal yakka biraa hojjatani osoo hin taane rakkoo Hawaasa muslimaa fi dhimma amantii keessa galuu mootummaa ilaalchisuun komii hawaasni Musilmaa qabuu furuuf namoota karaa nagayaatin qabsaawaa turan keessaa isaan muraasa akka tahen beekkamaa dha.

Hogganaan koree fala barbaadduu hawaasa Muslmaa Ustaaz Ahmeddin Jabal rakkoo dhukkuba Sukkaraa waan qabaniif wal’aansa fayyaa dhabanii yeroo ammaa kana mana hidhaa Qaallittii haala yaaddessaa keessatti argamu.

Kana males yeroo mana hidhaa Ma’akalaawii turanitti reebichi hamaan humnoota mootummaatin waan irratti raawwatameef dhibee kalee, fi ujummoon fincaan isaanii rakkoo kan uume wayta tahu, kanaafis wal’aansa dhabuun yeroo dheeraf dararaa dhala namaan hin malle keessummeessaa jiru.

Bulchiinsi mana waardiyaa fi konkolaataa gara Hospitaalaa ittiin deddeebifnu hin qabnu sababa je’uun baallama mana yaalaa jala dabarsaa akka turanis gabaafamee jira.

Ogeeyyonni fayyaa fi maatin isaanis gara Hospitaala guddaa ergamanii akka wal’aanaman irra deddeebi’anii iyyatanis iyyanni gara lameenituu gaafatamtoota mana hidhaa Qaallittiitin gatii dhabee jira.

Namoota isaan waliin hidhaan keessaa kophatti mana hidhatti hambisuun rakkoo dhukkubaa kanaaf akka saaxilamu godhamee je’a odeessi kallattii adda addaa irraa nu dhagahaa jiru.

Mootummaan wayyaanee akkuma aadaa isaa namoota ummata keessatti jaalalaa fi kabaja qaban adamsuun mannee hidhatti guuree murtii haqaa dhoowwatuun umrii isaanii mana hidhatti gubuun beekkamaa dha.

Kan Ustaaz Ahmeddiin Jaba irra gahaa jirus kanaaf ragaa qabatamaa je’ame.

Ahmeddiin Jabal hawaasa Muslimaa biratti nama jaalatamaa fi kabaja guddaa kan qaban yeroo tahu, wayyaanee ammoo dharaan yakkee mirga isaanii sarbuun murtii haqaa males mana hidhaa Qaalltti keessatti gidirsaa akka jiruutu gabaafame.

Hawaasni Muslimaa tarkaanfii wayyaaneen namoota nagayaa irratti fudhatu kana murtii shiraa fi cubbuu jechuun cimsee balaaleffata.

Ustaz Ahemddin Jabal uffata mana hidhaa diimaa uffatan, harka isaanii kaatenan waltti hidhameen, waraqata adii walitti dachaate harka mirgatti qabatanii, laastika hilandi xiqqaa tokko ammoo harka bitaa isaanitti qabatuun kan fuulli isaanii gammachuu hin qabne miidiyaa hawaasaa irratti mul:atanii jiru.

Sirni wayyanee miseensa koree fala barbaadduu Hawaasa Muslimaa obbo Ahmeddiin Jabal yakka ragaa dhugaan hin mirkanaayiniin murtii dabaa hidhaa ganna 22 irratti labsuun ni yaadatama.