Rakkinni ilmaan oromoo Duraanirraa kaasee hanga ammaa waluma fakkaata. Dararamuun kun yoom nurraa hafa laata?

Lafeeleen tun ilmaan Oromoo kan dargii fi wayyaaneen mooraa waraana hammareessaatti duguugee bara 2015 baafamte ture. Iddoo lafee tana irraa baasan irratti galma aadaa hararii jaaranii wayta ammaa ilmaan Oromoo NS irraa buqqa’an achi keessatti dararamaa, beelaa fi dhibeen wiligamaa jiran. Kalees Oromoonni dargii fi wayyaaneen as keessatti dhiibbaaf dhiittaa meeqa arkaa turan, arraas sanuma…..

“L A F E E N…A B B O O…..!!”
======================

Dhaamsa dhugaan jabaa qabna ture..
Kan dhuha keessatti dur nu magare,
Ergaa abboo irraa nuuf dhaamame,
Kan laphee keessat nu awwaalame,
Kan lafee teenya waliin walitti daakame,
Irbuu hidda tiruuf onnee keessat makame..
.

Wa’ada qabna irbuu jabduu hin qabne xurii,
Amaanaa dhiigatti nu bulbulamte gaaf durii,
Xiiqii hin moofooyne iilkaa hin jijjiirre barri,
Tan nun hifachiifne, nun irraanfachiifne turri,
Akkamitti daganna waan alagaan nu mude,
Asxaa sheenaa sammuu keessat nu sumude,
Waan nun godhin hin qabu bar shirri alagaa,
Jallaa keenya sobee cubbuu nurratti dalagaa.
.

Nuti warra dadaati eenyullee hin miinuu,
Harqoota gabrummaa namarratti’in hiinu,
Godaannisa hamaa keessaa ol nu fiiniinu,
Madaa qoorteen dhinne qoricha kamiinuu,
Nurratti uumanii hijaa nurraa hin baane,
Calanqoof aanoletti waan alagaan taane,
Hedduu nu madeessan madaa bara baraa,
Beekaa usna malee meeqaa nuciisa garaa.
.

Yaa kan seenaa dhugaa dhooysuuf yaalu,
Yaa warra ilmaan sabaa akka diinaa laalu,
Kan fira fakkaatee dhiga obbolaasaa xuuxu,
Warra ilkeen koflaa suuta nama qunxuuxu,
Kan amaanaa abboo nyaatee ittiin gabbatu,
Kan soba dhugoomsuudhaaf shira dubbatu,
Kan akka saree maraattee olii gad kaatu,
Beeki xuriin seenaa boru sirraan baatuu,
.

Yaa warra foon foonfii muree nyaatu,
Sumaan eega booddee tee akka taatu,
Ciccittuun funyaaniin si haa dachaatu,
Lafeen abaabiyyee ta bakkayyu facaate,
Ciisa si haa kuttu ekeran abboo kaatee,
Tiruu sihaa waraantu eeboo qaraa taatee.
.

Yaa warra kaayyoo aabboo san dagate,
Amaanaa sabaa isaa funyaaniin haqate,
Yaa warra garaaf ja’ee amba jala fiigu,
Yaa kan sobaan tokkumaa sabaa diigu,
Yaa kan ciraa jiru lafa teenya findigaa,
Si haa boochisu atiis imimmaan dhiigaa,
Yaa warra cubbuun akka booyyee carantu,
Lafeen abboo san onnee isin haa waraantu.