Filmii Oromoo Sadarkaa isaa eeggate Laalamu kan qabu

Filmii sadarkaa isaa eegatee, filmii ajaa’ibaa kanatti buhaaraa #Artii Oromoo haa goddifnu. Warra itti dadhaban haa jajjabeessuu!
SIIFAAN movie irra deddebi’amee ilaalaluu qabu. Filmii bashanansiisaa barnoota guddaa namaa kennu.
Barreessitù, Qophheessittuu, Directora fi Editora..tokkitti akka nama hedduu artisti keenyaa Keyirat Yusuf AsaantiiFilms haa jajjabeeffannu.