Waa’ee Oromoota Somaalotaan liqimfamanii hamgam beeytu

Waa’ee Oromoota Soomaleedhaan liqimfamanii hangam beeytu? Barruu kana obsaan dubbisaa. Qorataa seenaa kana itti dhiheenyatti beeku irraa naa ergame.
========================================
“Mootummaa naannoo somaalee jalatti kan bulaa jiru baayyee isaanii warra dhiigaan oromooti. warra liqimfaman keessattuu waggoota 25 kana keessatti asymilationiin irratti raawatameeti malee jijjiga magaalli gudittiin arra naannoo somaalee taatee jirtu tana saba oromootu lafa magaala sanaaf native tahee achitti jalqaba uumamee jiraachaa ture. nuti jijjigaan ollaa waan taaneef xiqeenyarraa lafa saniifi nama gosakamii akka achi jiru beekna. jijjiga lafa oromoo jaarsooti. gosti ogaadeniyaa bara 25 kana keessa achi qubsiisaa dhufan. keessattuu erga abdi’illey gosa biraa buqaasaati kan ogaadeen baayise malee gosti ogaadeen naannoo sana lafa qonnaa taakkuu takka hin qabdu turte, akkuma finfinnee keessaa afaaniifi oromummaa Oromoo balleesan sana jechuudha, walloo, raayyaa, akkuma sana jechuudha.

Garuu ummanni afaan somaalee haadubatan malee isaaniis uf beeku. warri ogaadeeniis nibeeku. warri ogaadeen beekaniis isaan lakkoofsaan xiqqoo wanta tahaniif lakkoofsaafi lafa isaanii gudifachuu barbaadu waan taheef oromoota afaan somaalee liqimfaman kana somaalee jechuun waamu. they are asymilated. akkuma oromoota walloo jechuu. walloo keessa yoo deemtu zoonii kamisee qofatu oromoota. arrallee afaan oromoo dubata mallee walloon harki guddaan gosa oromoo liqimfamee jira, naannoo dasee ,waldeya,gara raayyaa, oromoota gosa kamiseetii waliin walitti tokko. kan gara bahaatiin qarqara somaalee jiruus gosaan umata tokko beeki,

Garuu kan nama gadisiisu mootummaan gama daangaatiin umata kana walitti naquu isaati ,Hawiyyaan ilma baabileeti, magaalli baabilee harki guddaan gosa hawiyyaa tana. gosti hawiyaa tuni guddoo waantaateef walakkaan daangaa somaalee keessa seena. ummani kuni yeroo nuuti oromoodha oromiyaa jalatti bulla jedhantu jira. garuu opdo maaliif akka califte nuuf hin galle, beeki wayyaaneen ummata dhiiga tokkooti waliin dhawaa jirti ,jaarsoon harka 65 tu daangaa oromiyaa keessa jira malee harki 35 somaalee keessa jira. mee maguddoo naannoo teenyaa tan isin bira jirtu irraa sirritti seenaa kanaa qoradhaa.”