Boqannee hin teenye. Lafa yaadne hin geenye itti fufna deemsa keenya Abdii qabna ni dandeenya

Hin Boqanne Dirri Keenya

Nyaannee dhugnee akka namaa
Hin boqanne gadi teenyee
Rakkoo oromoon itti jiru
Gara biraan hin dhageenyee
Tumtoof hidhaa warra kaabaa
Dadhabneerra hin dandeenyee

Keessi keenya haa miidhamuuf
Halkan guyyaa Nutti yaaduu
Sanyii keenya duguuganii
Lafa teenya maaf barbaaduu

Dhakaa keessaa as bayanii
Nutti ta’u jabaaf qaroo
Nurraa dhugee nurraa nyaatee
Warri hin qabne bishaan haroo

Wanti dhakaa keessaa bahe
Hin jiru wanti namaaf yaadaa
Bineensi achii bahee dhufes
Namuma nyaatuu barbaadaa

Kan koo lammiin namaaf laatee
Gaafa bulu ofii qooqa
Qorra daandii irra ciisee
Garaa ofii beelaan hooqa

Sunis taate Amma aabjuu
Daangaa irraan ni buqqa’aa
Qaamnis midhaan gaafa dhabu
Ni quunca’a ni luqqa’aa

Na buqqa’e miilli kan koo
Yaa caba koo caba ormaa
Akka rafne atis qeerroo
Yaa jabaa koo jabaan kormaa
.
Tokko du’ee biyyoo seene
Tokkoo miilaan Gaaf laamsha’e
Rakkoo uumaan fide mitii
Rakkoo diinaan nurra ga’e

Cinaaksatti cinaanyatu
Nurra cabe hunduu beekna
Booranattis namni dhumee
Maal abdannee eenyuun eegna

Raayitutti dhiigni lammii
Gaafa jigee lafa yaa’u
Yoom boqate Gujiin galee
Tokkummaadhaan lafaa ka’u

Utuu lubbuun nama keenyaa
Haharcaatu akka baalaa
Meeqat madaa diinaa baatee
Wal dhaanaara manni yaalaa
Ilmoon yayyii garaa laaftee
Yoomiin taate ilmoo gaalaa

Ollaa keenya Nutti kaasaa
Nu fixuudhaaf tooftaa haaraan
Nu yaaddessa nu hiyyoomsaa
Aangoo bituuf Bara baraan
.
Dadammaqi yaa saba koo
Tooftaa diinaa mara barii
Irra aani abdii qabdaa
Hayyummaadhaan tanas tarii
Alagoonni afaan dammaa
Ni sobaaru ammas garii

Tokko taanee lafaa kaanee
Haa dhaabsifnu shiraaf gufuu
Barri yaraaf barri yaaddoo
Akka cabee nurraa kufuu.

~ Usmaan WaariyooHeeban