Oduu mana murtii lidataa irraa dhufte

ODUU MANA MURTII LIDATAA irraa dhufte.

DHADDACHI JEEQAME!!!
“Dhaddacha ijoollee warra sidaamaa kanatu jeeqe…isaan keessa inni tokko kan maqaansaa naan qabamne harka baasee gaffiin qaba jennaan abbaan murtii hin ta’u jedheen.

Achiin mucaa dideet”ante kalsemaheny iyew ihe hizb yismany be makelawi yehonkuten” jedhee surree ofirraa baasee isa cidhaan isaa dhidhiitan nutti agarsiisee…achiin hidhamtonnis,namoonni achi keessa jiranis guggumgumanii abban seera mucichaan naa bahi jennaa,wahillansaa inni baanaan nutis h8n baana jedhani.namoonni harka walitti rukuchuu eegallaan abbootiin seeraa dhaddacha dhiitanii bahan.

Poolisoonnis uummata dhaddacharraa erga baasanii booda, hidhamtoota akkuman suura sii erge sana galchanii itti cufan…mucaa isa dura qaama isaa agarsiifateef waahillan isaa qofa waamanii isa dhaddacha jeeqxaniif jedhanii mucichatti ji’a 6 fi gurbaa isa inni baanaan nutis hin baana jedhemmo ji’a 3 itti murteessan….abba murticha isa murteesse sana daqiiqaa muraasa dura jawar gadhiiseet ture.

Kunoo amma ammaatti laaqanaafis otoo hin galchiin itti cufanii kaa’aa jiru..waare booda sa’aa 8 irratti dhaddacha19ffatti dhihaatu jedhaniin.

Ani kanan dhaqe

Ijoollee magaalaa Amboo bara 2008 qabaman haga ammaatti murtiin itti hin laatamne har’a guyyaa dhumati jedhamnaan isa hordofuu dhaqeeyyu.

Maqaan ijoollee kanaan kunoo
Damisee Bantii
Farajaa Geetaachew
Dabalaa Hayilee
Tamasgeen Kumaa
Alemisheet Margaa
Beellamaa Guuttataa kan isaan kanaa hordofuu dhaqeen kana hunda arge..isaanis kunoo waaree booda jedhamanii laaqana malee taa’aa jiru””