Akeekkachiisa Ilmaan oromoo hundaaf shira mootummaa gabroomfataa wayyaanee ummata kenya irrati dalagutti jiru irra aanuu qabna

#AKEEKKACHIISA_ILMAAN_OROMOOHUNDAA
================================
Mootummaan gabroomfattuun wayyaanee ummata keenya walitti buusuf shira biroon gadi baatee jirti. Akka ragaalen tokko tokko mul’isanitti wayyaanen manneen amantaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessatti gaggeessitoota amantii ergama ishee galmaan gahan ergaa akka jirtuudha. Keessattuu gama #Ortoodoksiitti paapaasota haarawa leenjistee ergaa akka jirtuudha.
Wayyaanen gochaa kana kan gochaa jirtuuf ummata keenya gama amantiitin walitti buusudhaaf yaaddetti.

Tooftan ishiin itti fayyadamuuf yaadde;
1) Namni amantiin isaa yoo tuqame miira keessa gala. Yeroo kanatti osoo hin jaallatin walitti bu’a. Wayyaanenis ergamtoota ishee kanatti fayyadamtee amantiin daheeffachuun akka ilmaan Oromoo walitti bu’aniif shira cimaa xaxaa jirti.
2) Saboota biroo kan amantii kana hordofanitti fayyadamuu. Namoota Oromoo hin taane fkn Ortoodoksii akka taheetti maqaa amantiitin hordofaa amantii biroo irratti miidhaa geessisuu. Yeroo kana namni aaridhaan hordoftoota amantii ergamtichi maqaa dhahatuu fi saboota biroo waliin walitti buusuf shira xaxaa jirti.
3) Akka amma karoorfamaa jirutti hordoftota #Ortoodoksii fakkaachun amantii daheeffachuun hordoftoota amantii biroo fkn waaqeffataa, muslima, pirotestaantii irratti miidhaa geessun ummata keenya amantiin walitti buusuu.
Wanti wayyaanen maqaa amantii Ortoodoksiin daldalachuu barbaaddef
1) Oromiyaa keessatti hordoftoonni amanti kanaa sabaa fi sablammoonni hedduun waan jiraniif
2) Iddoo waaqeffannaa(church) keessatti heddumminaan afaan Amaaraa waan fayyadamaniif
3) Sirni mootummaa habashaa yeroo amantii kana babal’isu aadaa fi afaan Amaaraa illee ummatarratti babal’ifachuun eenyummaa ummatichaa bakka heddutti waan irraanfachiisef, carraa kanatti fayyadamtee ummata keenya giddutti garaa garummaa uumuu barbaaddi.

Ilmaan Oromoo kaabaa kibbaan bahaa dhihaan wanti adaraa isinitti dhaammannu; wayyaanen kufuuf qarrerra geesse jirti. Kaayyon ishee ummanni akka amantiin, sabaan walitti bu’u barbaadduf tokkummaan Oromoo yeroo ammaa argame kuni waan ishee yaaddesseef ummata wal ficcisiistee gaaffii mirgaa ummanni Oromoo roga hundaa itti dhoose kallattii jijjiiruf oliif gadi kachaa waan jirtuuf lammiin Oromoo kamuu lubbuun jirru kamiiyyuu #Sheeka, qeesii fi abbaa amantaa kamiiyyuu yoo tahe dhoksaanis tahee ifaan kan ummata Oromoo fi sablammoota biyyattii walitti buusuf deemu kamuu diina guddaa ummata kanaa waan taheef hordofnee seeratti akka dhiheessinu dhaamsa Oromummaa isiniif dhaamna.

Eenyullee yootahe kan maqaa amantiin, saba tokkoon, kutaan ummata walitti buusuf deemu yoo jiraate diina ummata Oromoo waan taheef irratti qabsoofna.
Oromoon amantiin
Kutaan
Gandaan wal hin qoodu. Abbaan fedhe amantii barbaade hordofuun mirga isaati. Kan maqaa amantiin adda nu qooduf deemu diina keenya.
#Hubadhaa; Namni tokko maqaa amantii tokkootin ykn saba birootin badii yoo raawwate amantii fi saba kamiiyyuu bakka waan hin buunef bakka gochi akkanaa raawwatametti kallattiin abbichuma raawwate adabuu ykn seeratti dhiheessuu qabna malee amantii ykn saba inni maqaa dhahateen walitti bu’uun gonkumaa nurra hin jiraatu. Gochaa shira diinaa tahuu wal hubachiisuutu nurra jiraata.

Oromoo kan taate #share,like godhii gahee Oromummaa kee bahadhu.

TOKKUMMAA SHIRA DIINAA FASHALEESSINA
BILISUMMAA KEENYA NI MIRKANEESSINA