Seerri Afaan Qawwetin diigame. Wayyanen waggaa 27 qawwemaan bulchaa turte amma dirretti baafatte malee

SEERRI AFAAN QAWWEEN DIIGAME

“Godina Horroo Guduruu Wallaggaa mana murtii aanaa Abbaayyii Coommanitti abbaa seeraa ta’uun kan hojjetan poolisiin federaalaa magaalaa Fincaa’aa jiru tokko ajaja mana murtii aanichaa fudhachuu waan dideef abbaan seeraa kun poolisiinkun akka to’atamu taasise. Sana booda poolisiin federaalaa baay’inni isaanii 9 ta’an abbaa seeraa kana manuma murtii inni hojjetutti marsanii qawweetiin doorsisaa fudhatanii deemuuf gaafa jedhan uummanni magaalaa Fincaa’aa iyyee iyyisee bahuun abbaa seeraa Sooressaa Guddataa jedhamuun harkaa baasuu danda’aniiru. Seerri biyya kanaa tokko irratti olaantummaa qabaatee kaaniif hanga yoomiitti olaantummaa akka kennu hin beeknu. Abbaan seeraa kun yeroo ammaa lubbuun isaa haala sodaachisaa keessa jira. Uummanni magaalaa Fincaa’aa illee poolisii federaalaa kanaan hiraarfamaa jira. Biyya abbaan seeraa mana murtii keesssatti hojjetu keessatti humna waraanaan qabamee ajaja kennite jijjiiri jedhamnu keessa jirra. Bilisummaan mana murtii hin jiru. MNO illee mana murtii bilisummaan isaa mirkanaa’ee arguu hin barbaadu. Kana osoo barbaada ta’e manni murtii waliigala Oromiyaa nama qaama humna tikaa wayyaanee ta’e Addisuu Qabbaneessaatiin hin hoogganamu ture;haaromsi akkuma qaama mootummaatti gaggeeffamee hooggantoonni farra uummataa ta’an akkuma kaafaman silaa manneen murtii oromiyaa illee hoogfansa cimaa fi quuqama uummataa kan qabuun hoogganama ture. Addisuu Qabbaneessaa jechuun immoo diina uummata Oromoo ta’ee nama hojjechaa ture ta’uun isaa uummanni magaalaa Walisoo fi Naqamtee ragaa dha.”j m