Areerotti Oromoonni 13Wareegaman ,23Madaayan

OMN: Areerotti Oromoonni 13 wareegama

(Areeroo Oromiyaa, Sad 24,2017) Godina Booranaa aanaa Areerotti lola geggeeffamaa jiruun ilmaan Oromoo kudha sadii wareegamanii jiru. Namoonni 23 ol madaayuu jiraattonni dubbatan.
Sadaasa 24 bara 2017tti Gootonni Oromoo daangaa biyya abbaa isaanii kabachiisaa osoo jiranii namoonni kudha sadii wareegamaniiru. Namoonni 23 ol ammoo madaayuun himame.
Kun kan ta’e lola qindaayaa Loltoonni Wayyaanee fi poolisoonni Abdii Illee godina Booranaa aanaa Areeroo irratti geggeessaniin.

Akka jiraattonni jedhanitti haala ammaa kanaan waraanni kana fakkaatu kana dura nu muudatee hin beeku. Kan guyyaa hardhaa adduma jedhan.

Humni addaa poolisii naannoo Somaalee meeshaa waraanaa hamayyaawaa hidhachuun kan duula nurratti jalqaban.
Aanaa Areerotti kallattiiwwan sadiin kan humni kun nu weerare. Biramannaa ummatichaatiin humna hidhate kana dura dhaabbachutti seenan.
Battalumatti namoota sadii nurraa ajjeessan. Nutis fala biraa waan hin qabneef mirgi ufirraa ittisuu dirqama nutti ta’eera.

Haaluma kanaan weerartoota kudha saddeet ajjeefnee jirra jedhan.Erga kisaaraan jabaan isaan muudatee booda raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneen ajajamutti iyyatan. Isaanis birmataaniifii jiru.

Nyaaphni kun lamaan waliin ta’uudhaan lola nurratti eegalan. Haga gabaasa kana qindeessinetti battaluma lolli itti geggeeffametti namoonni kudhan loltoota Wayyaneetiin ajjeefamanii jiru. Humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin ammoo kan ajjeefaman namoota sadii jedhan.
Walii galatti aanaan Areeroo goota kudha sadii dhabdee jirti. Gootonni biyya abbaa isaaniirratti aarsaa kafalan yoomiyyuu hin dagataman.
Namoonni 23 ol yoo madaayan manniin yaalatti waldhaanamaa akka jiranillee namni qaamaan lolarratti hirmaatan ni dubbatu.

Hawaasni Booranaa irr-caalaan isaanii horsiisee bultoota. Hawaasa nagayaa loon isaa tikfatu itti duulanii haala gaddisiisaa ta’een ajjeesaniiru.
Aanaan Areeroo wayta ammaa dirree waraanaa fakkaatti kan jedhan namni nuti dubbifne qaamni isaaniif birmatuu fi isaaniif dubbatu dhabamuun gadda ol’aanaadha.
Lolli guyyaa hardhaa aanaa Areeroo irratti geggeeffame kun kallattii sadiin jedhan.

Bakki kunniin Kubii Dhuuntii, Bonqooraa fi Dirree Diimaa ta’uun beekkameera.
Humni addaa kallattiiwwan kana maraan duula yoo nurratti eegalan nutis ufirraa ittisuun weerartoota kudha saddeet ajjeesuu namni kun dubbatan.

Hawaasa jireenya isaatiin wal dhaansoo bahaa jiraatu bifa kanaan itti duualanii laffarraa hobbaasuun baaayyee nu mufachiiseeraa, nu gaddisiiseeras jedhan.

Mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo lafarraa fixuuf karoora bara dheeraa akka qabus namni kun dubbatanii jiru.
Erga ajjeechaan gara jabeennaa hawaasa keenya muudateen booda poolisiin Oromiyaa dhufaniiru kan jedhan namni kun ta’us humna gahaa hin qaban. Kan isaan ajaju qaama nu hobbaasaa jiru waan ta’eef jedhan.

Haala gaddisiisaa ta’een hawaasa aanaa Areeroo irratti duula qindaayaa geggeeffamaa jiru ilaalchisuun qondaalonni aanichaatis mufii isaanii dhageesisaa akka jiran namni kun nutti himaniiru.

Akka jecha nama kanaatti humni addaa poolisii naannoo Somaalee guyyaa kaleessatis aanaa Liiban weeraruun daa’ima loon tiksu ajjeesuun loonis saamuu dubbataniiru.
Kan kana mi’eeffatantu guyyaa hardhaa aanaa keennatti duula kana Wayyaanee waliin nurratti geggeessan.
Karoorri weerartootaa kun aanaalee godinoota Booranaa fi Gujii weeraruu qofa osoo hin taane haga walakkeessa daangaa Oromiyaatiif amoommataa jiran.

Dhumarratti akka namni kun jedhanitti bulchiinsi Oromiyaa wayta ammaa afaan mi’eeffachuun haasayuu malee ummata Oromoo daangaarratti dhumaa jiruuf birmannaan taasisan hin jiru.
Osoo isaan Finfinnee taa’anii haasayanii ummanni keenya ajjeefamuu, qabeenyi jalaa saamamuu fi daangaan abbaa keenyaa guyyaa adiidhaan weeraramaa jira.
Kanaaf dhuguma ummataaf dhaabbatan taanaan hawaasa keenya dhumaa jiru bira dhaabbachuun isaanirraa eeggama jedhan.
Godinoota Booranaa fi Gujitti aanaaleen hedduun xiyyeeffannaa humna addaa poolisii naannoo Somaalee jala galaniiru.
Areeroo haga Liibanitti, Dugda Daawaa haga Sabbaa Boorutti, Adoolaa haga Shaakkisotti, Mooyyalee haga Caalmuqitti duulatu nurratti labsame.

Ajjeeachatu nutti hammaate. Namoota keenyatu haala gaddisiisaa ta’een qe’ee fi qabeenya isaarratti hobbayaa jira.
Rakkooleen kibba Oromiyatti geggeeffamaa jiru iyya reebuu dhabde taatee jirti.

Kanaaf ummanni Oromoo godinaalee biroo keessa jiraatu akka isaaniif birmatu gaafataa jiran.

(Usmaan Ukkumee)