Gabaasa Qeerroo Aanaa Diggaa

“Gabaasa Qeerroo Aanna Diggaa

============
poolisoota Wallaggaa Bahaa Aanaa Diggaa Kessatti Torbee Darbe Yakka Uummata Irratti Raawwatan Jedhamanii Tohannaa Jala Olfamanii Turan Humna Waraanaa Mootummaatiin Humnaan Mana Hidhaatii Akka Bahan Taasifame.Godina Walagga Bahaa aanaa Diggaa keessatti humnoota Waraanaa seeraaf Heera biyyattii cabsan gara seeraatti dabarsanii akka qoratan taasifamaa ture. Yakka iaaaniinis himatni itti banamee gara Naqamteetti qorannaaf akka dhiiyaatan taasifamee qaama Foolisootaa anichaan tohatamanii utuu jiranii,konkolaataan Waraanaa mootummaa Wayyaanee paatirooliidhaan magaalattii buufatanii humnaan akka qorannaatti hindhiyaanne danqan jedhu.
Gabaasni arganne akkasiin ibsa “Waan guddaa nama ajaa’ibsiisuu fi farraa uummataa ta’uu sirnawayyaanee caalaatti mirkaneessuti guyyaa har’aa 24/11/2017 Godina Wallagga bahaa Aanaa Diggaa Magaalaa Ifaatti ta’ee oole. Torban darbe Aanaa Diggaa jala kan taatee magaalaa Guddattuu Arjootti miseensota raayyaa ittisa biyya kan ta’an fi yakka hojjetaniin uummata magaalichaa irratti miidhaa hamaa geessisanii to’annoo poolisii aanaa Diggaa jalatti qoratamaa turanii. Guyyaa har’aa gara mana murtii godinichaa magaalaa Naqamtee(km 12) kan irraa fagaatutti geessuuf yeroo ba’anitti dursee konkolaataa(ooraalii) lamaan humna waraanaa fidee waraanni Wayyaaneen magaalattii marsuun waajjira poolisii aanichaas weeraree humnaan hidhamaa sana polisii harkaa baafachuun fudhatee deemee jira. Yeroo kun ta’utti humna polisii ol waan ya’eef uummati illee dirmatee harkuma qullaa yoo ittisuuf yaalii godhe iyyuu humnaan doorsisee loltuun yakkamaan kun akka seeratti hin dhihaanne gochuun isaa beekamee jira. Kana eegaa humni waraanaa daangaa biyyattii fi uummaticha eegee ol aantummaa seeraa kabachiisa jedhamee abdatamu humna uummata irratti yakka suukaneessaa hojjete akka seeratti hin dhihaanneef yakka dabalataa akkasitti uummata isa nyaachisee isa obaasu irratti hojjeta. Kun immoo hammeenya sirnichaa caalaatti uummatichaaf mirkaneessa. Qabsoo uummata Oromoo daran kan finiinsu ta’uu fi tokkummaa uummatichaas kan cimsu malee booddeetti kan hin deebifne waan ta’eef kun eenyummaa sirnichaa ittuu caalchisee saaxiluun Uummata keenyaaf injifannoo fi milkaa’ina qabsoo guddaa dha malee kan abdii kutachiisuuf boodatti nu deebisu miti. Qabsoon itti fufa” jechuun sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaasaniiruu”