Ibsa Gurmuu Tumsa KFO _idil Addunyaa

Dubbii Ijoo
========
Ibsa Gurmuu Tumsa KFO – Idil Addunyaa

Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Furtuu Bilisummaa ti.
==================================================
Haala yennaa ammaa tana deemaa jiru yo ilaallu keessattuu ji’oota lamaan darban kana keessa qilleensa qaama sirna biyya bulchaa jiruu kan taate “OPDOn jirjiirama nuuf fidaa jirti” jedhuuf abdii kanattu muldhataa ture. Kunilleen kan ta’e, weerara Liyyuu poolisiin daangaa Oromiyaa irratti raawwatteen wolqabatee buqqaafamuu saba keennaatiin “DH.D.U.On gama sabaa gortee humna kana Oromoorraa ittisuuf waan dandeesse mara godha jirti” kan jedhanii yaaduu irraa akkasumas “Foonti fooniif rifata” jechuudhaan sabni keenna “Reeffa nama ofii torba gara galchan” jechuudhaan carraa biraa jara kanaf kennee jira. Sabni keenna akkuma dhimma lola daangaa kana nu bira dhaabbatte gaaffiiwwan dhibiille nuuf deebisuu dandeetti jedhee abdate.

Haa ta’u malee hanga ammaatti murni kun gaaffii deebisuu dhiisiitii Qeerroo fi barattootni Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafachuu isaaniitiin hidhamaa, ajjeefamaafi barnootarraa arii’atamaa jiran mirga isaanii tiksuu hin dandeenne.

Yakka duguugiinsa sanyii fi waraana “Liyu hayilii” Somaalee fi waraanni humna ittisa Wayyaanee ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru dhaabsisuuf wanti godhaa jiru tokkolle hin muldhatu. Qaama waraana uummata keenyarratti ajajee ficisiisa jiru, Abdii Ilee fi jeneraalota saba keenna fixanii ficcisiisan, seeraatti dhiyeessuu hin dandeenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa hatattamaa kennuun qaama waraana uummatarratti labsee ficisiisa jiru ifa gochuun dirqama qaba. Akkasumas Poolisoota Oromiyaafi Kora bittinneessaa Oromiyaa hiriirsisuun yakka waraanaa uummata keenyarratti gaggeeffama jiru uummatarraa ittisuu dirqama isaa ti.

Gama biraatiin ummata keenyaa 600,000 oli ta’e kan qe’eef qabeenyaa isaanii irraa buqqifamanii jiraniif jireenyaan hiraarfamaa keessa jiraniif bakki nageenyaa, fayyaaf tajaajila hawwaasummaa gahaatti argatanii akka qubsiifaman eeggamus furmaata hin arganne.

Hoggantoonni Oromoo, qeerroon Oromoo, obboleeyyanii fi hiriyoonni keenya akkasumaas ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan lakkaawwaman sababaa gaaffii mirgaa, bilisummaafi kabajamuu mirgoota dimookiraasii gaafatniif qofa mana hidhaa biyyattiitti ukkanfamuun hiraarfamaa jiru. Ilmaan Oromoo kunniin haalduree tokko malee hatattamaan hiikamuu qabu.

Qaamni saba Oromoo bakka bu’ee biyya bulchaa jiru kun kanneen armaan olii kana qajeelchu dhiisiitii caasaa isaa kan godinaa fi aanaalle sirreessuu hin dandeenne.

Asirratti GAAFFIWWAN SABA KEENNA maal turan? jennee duubatti deebinee ilaaluun barbaachisaa dha.

Gaaffiiwwan sabni keenna kaase:

1. Hidhaa fi Ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu! Gochi duguugiinsa sanyii nurratti gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu! Namoonni ajjeechaa raawwatan seeraaf haa dhiyaatan! fi Mirgoonni namoomaa, bilisummmaa fi dimookraasiii keenna nuuf haa kabajaman!

2. Hidhamtoonni siyaasa marti haa hiikkaman!

3. Mirgi ofiin of bulchuu fi Federaalizimii dhugaa nuuf haa mirkanaa’u!

4. Afaan oromoo afaan hojii Mootummaa Feederaalaa haa ta’u.

5. Mirgi abbummaa Oromoon- Finfinneerraa qabu haa mirkanaawu.

6. Saamichi lafaa haa dhaabbatu; lafti saamame haa deebi’u.
Gaafiiwwan armaan olitti ka’an keessa isa tokko irratti xiyyeeffadhee dubbadha.

MIRGA OFIIN OF-BULCHUU (Mirga Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu )
UUMMATA ABBAA ANGOO SIYAASAA TAASISUU
===================================
Mirgi ofiin of-bulchuu baay’ee murteessaa dha.
Ofiin-of bulchuu kan dandeessuu yo sabni mirga (dhaaba) nama jaalatu bakka buufachuu gonfate qofa. Bakka buufachuuf

*** Filannoon BILISAA FI HAQA-QABEESSI gaggeeffamuu qaba!
*** BOORDIIN FILANNOO bilisaa fi haqa qabeessi yo jiraate qofa!
*** Mirgoonni kun mirga Filannoo HAQA QABEESSAA FI BILISAA DABALATEE mirkanaawuu kan danda’u Hoggantoonni jaarmiyaalee siyaasaa mana hidhaarraa bahanii haala BOORDIIN FILANNOO FI Institution dimookraasii biyya sanii hudhee qabee jiru akka itti jirjiiramuu fi sirraa’u irratti yo dubbatan qofa.

UTUBAALEEN DIMOOKRAASII
——————————
*** Boordii Filannoo bilisa
*** Manneen Murtii bilisa
*** Military (loltuu) fi poolisii
*** Sabaa-himaa (Media)

Qaamni sabni bakka buufate gaafilee sabaa kan akka afaan Oromoo Afaan Federaalaa ta’uu, mirga Finfinnee fi kkf salphumatti deebisuu danda’a.
Qaamni sabni filate hidhaa fi ajjeechaa saba irratti hin raawwatu!
Qaamni sabaan filame mirgoota dimookraasii fi bilisummaa ni kabaja.
Jirjiiramni waaraan biyya san keessatti dhufuu kan danda’u sirna filannoo biyya sanii jirjiiruun yo danda’ame qofa. Isa jirjiiruuf ammo hoggantoota siyaasa dhimma kanarratti dubbachuu danda’an mana hidhaa keessaa baasisuun dirqama keenna!
“Boordii filannoo bilisaa dhaabuu fi angessuu”
“Humna woraana biyyoolessaa-loogii siyaasaan ala ta’e ijaaruu”
Fakkeenna- haala Boordii filannoo fi manneen murtii keeniyaa haa ilaallu.
Filannoo irratti mormiin dhiyaannaan akka filannoon irra deebifamu murteesse manni murtii.
Dhaabbata filannoo bilisaa qabaachuun angoo siyaasa harka Uummataatti deebisuudhaaf meeshaa guddaa dha.
Wabii dimookraasii fi bilisummaa ti.

Boordii Filannoo Bilisa— Bakka Bu’oota Uummataa
(calaqqistoota Burmadummaa Uummataa )
*Fedhyda (Dantaa Uummataa tiksu)—–Manneen Murti, Ministeroota ,Humna waraana fi tikaa sirreessuu danda’u!

Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa !

Injifannoon Uummata cunqurfameef!