Qeerro Abdii Addamu jedhamu hiriira qindeessitee qeerroo nutti kakaaste jechuun mana hidhaa keessatti dararutti jiran .ragaa sobaa itti raaggaasisun mana murti kijibaa wayyaanetti itti murteessan

#Baakko
“Annaa bako-tibe irraa muccan kun Abdii addamu jedhamaa jiratta magalaa tibe ganda 0.1 tti yeroo darbee hiririi nagaa ganda tibe keessaati ademsifame turee garuu qindeessan hirara kana siidha jechuun dabalatani immoo qabenyii manca’ee tokko osso hin jirtin qabenya manca’eetti itti gafataman siif sii qofadhaa jechuun wajira Polisi A/bako tibe irratti gidirsun mucaa hadhaa malee abban irraa hin jire ta’u issa osso bekani nama tokko wa’ee mucaa kanfii kan dubatus ta’ee kan falmufii tokko wan hin jiree ragaa sobaa irratti qindessuun mucaa sabonuma issa malee homaa hin beknee shirraa ragaa soban irratti qindeessun firdii itti kename Kachalee Ambo keessaati dararama fi dhiphina jirraa
WARREN RAGAA SOBAN IRRATTI BA’AAn
1 bahaayiluu baqqalaa
2 Takkaalliny barbaadaa darektera m/b /tibe
3 Alamayyoo rakasaa barsisa m/ b/bako
4 shallamaa qixxataa
5 miziganuu waarquu
fi kanan maqaa issani hin dhofnee jiruu garee fi goxxii gandaa keessaafi fakkatoni jiruu issanisii uff beekuu nutis qeerroon biyyaa keessaa issin beknaa shirraa mucca hin beknee kan irratti xaxani Kachalee keessaati hirarsaa jirtani yoom ;essaattu kan hin dagatamnee gattii harkaa keessaan akka argattan hin dagatinaa ammassi ittuma fufa basasuma keessaan ijolee hadhaa hiyyeessa rakisaa garaa keessaan har’aaf jedhatti .
Yadaa dabballattaffi warqaa mana murtii kan illaalla.”