Biyyuma keenna irratti shira nutti xaxuun tasgabboofnee akka barumsa hin hordofne nu taasisaa jiru shiftaan wayyaanee fi jala deemtoonni isaanii jedhu barattoonni Yunivarsitii

Biyyuma keenna irratti Shira gara garaa xaxuun tasgabboofnee akka nuti barumsa hin hordofne nu taasisaa jiru jechuun barattootni Yuniversitii komii isaanii dhageessisaa jiru

Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti nuti tasgabboofnee akka hin baranne boqonnaa sammuu nudhoowwuun barumsa keenya dhiisnee gara maatii keenyaatti deebi’uuf dirqamaa jirra jedhu barattootni yuniversitii madda walaabuu yaada laataniin.

Akka yaada barataa yuniversitii madda walaabuu kanaatti Dhimmi qorumsa mirkaneeffannaa ga’uumsaa ykn COCn barumsa yuniversitii xumuranii eebbifamuuf kennamu kun mataa isaatiin maal akka ta’e, akkamitti akka kennamu , eenyu akka kennu, ulaagaan isa dabruuf guuttamu maal fa’a wonti jedhu ifaa miti.

Adeemsa waliigalaa waan haaraa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti jalqabaa jiru kana karaa guutuu ta’een barattoota mariisisuufi hubannoo qabsiisuun itti gaafatamummaa ministeera barnootaati kan jedhe barataan kun odeeffannoo qulqulluu dhabuudhaan rakkoo yeroo ammaa yuniversiiwwan biyyattii keessatti uumamaa jiruun barumsa keenna addaan kunnee galuudhaaf dirqamaa jirra jedheera

Barattootni yuniversitii madda walaabuu erga barumsa isaanii addaan kutanii torbee lammaffaa eegalleerra kan jedhe namni kun, torbee dabre gaaffii mirgaa dhiyeessuufi sagalee isaanii dhageessifachuu isaanii qofaan waraanni wayyaanee mooraa seenuun bombii aaraan barattoota haleeluun ijoolleen baay’een miidhamanii Hospitaala jiraachus dubbata

Yeroo ammaa humni waraanaa wayyaanee Mooraa yuniversitii keessa qubsiifamee bakka jirutti afaan qawweetiin dirqamnee barumsa hin barannu jechuun barattootni halkan edaa uffataafi waan qaban dallaa irraan yaafachuun Gara maatii isaanii imalaa jiru.

Namoota uffataafi qabeenya qabu yuniversiticha keessaa baafachuun gara maatii isaatti imalaa jiru keessaa an nama tokko kan jedhe barataan kun ijoolleen hundinuu waan qaban baafachuun gara maatii isaanitti deemuuf murtii wolii galaa irra dhaqqababiiru.

Haalli manneen barnootaa keessa jiruun barattootni shororkaa hamaa keessa jiraachuu kan dubbate maddi kun gama yuniversitiis ta’ee qaama biyya bulchaa jiru irraa qaamni isaan dubbiseefi kallattii furmaataas akeeke akka hin jirre dubbata!

Haaluma walfakkaatuun barattootni yuniversitii Amboo barumsa isaanii addaan kutaniiru. Gaaffiin mirgaa barattootni karaa nagayaan gaaffataniif deebii quubsaa kennuu dadhabuufi gaaffii barattootaa humna waraanaan ukkaamsuuf yaaluun barattootni akka barumsa isaanii addaan kutaniif isaan dirqamsiisiiseera.

Yuniversitii jimmaafi Haromaayaattis barattootni guutumaan guututti barumsa addaan kutaniiru.

Yuniversitii jimmaa mooraa Teknootti sagalee guddiftuudhaan magaala keessa deddeemuun barattootni gara dallaa akka deemaniifi hin barannu jedhanii akka mallatteessan gaafataman. Barattoota magaalaa keessa deddeeman irrattis tarkaanfii kan fudhatan ta’uu akeekkachiisaa jiru.

Barattootni yuniversitii Haramaayaa guyyaa kaleessaa irraa kaasanii roorroo diddaaf mooraa yuniversitichaa gadi dhiisanii bayan qeerroon naannichaa laaqana nyaachisuun konkolaataa yaabbisanii gara maatii isaanii geggeessaa jiraachuu kan himan barattootni deeggarsa qeerroon naannichaa isaaniif taasisaa jiru galatreffatan.

Mormiin barumsa dhaabuufi mooraa gadi lakkisanii bayuu dabalate kun qaama dhimmi ilaaluun laallamee falli itti hin kennamu taanaan rakkoo hamaa uumuu akka danda’u xiinxaltootni siyaasaa raagaa jiru.