Ibsa Haala yeroo irratti #Gamtaa Barattoota Oromoo[GBO]irraa Kenname

Ibsa Haala Yeroo Irratti #GamtaaBarattootaOromoo (GBO) Irraa Kenname!!
============//=================

Yakki Waraanaa Daangalee Oromiyaa Bahaa, Kibbaafi Kibba Bahaa Oromiyaatiin uummata keenya Oromoo irratti gaggeeffama jiru daran boqonnaa kan namaaf hin kennine dha. Haaluma walfakkaatuun Dhaabbileen Barnootaa sadarkaa 1ffaa,2ffaa, Koollejjiifi Dhaabbileen Barnoota Olaanoo Yuunibarsiitootni Godinaalee kana keessatti argaman yaaddoo waraanaa keessa kan jiran ta’uun beekamaadha.

Sirni barnootaas guutummaa dhaabbilee barnootaa godinaalee kanneen keessatti argaman uguramaa jiraachuun yaaddoofi haala ulfaataa uummanni keenyaa keessa jiru ta’uun beekamaadha.
Akkasumas Qeerroon Barattootni Oromoo gaaffii bilisummaafi gaaffii mirga Abbaa Biyyummaa Oromoofi Gaffii Kabajamuu Mirga Barattootafi Imammataa barnootaa hammeenyaan guutamee kan mootummaan abbaa irree Wayyaanee baasuu (COC) Sadarkaa dhaabbilee Barnoota olaanootti Qeerroon barattootni Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaa dhiyeeffachuun deebii dhorkatamuun mormii guddaa itti fufinsaan gaggeessa jiru.

Rakkoo haala yeroofi haalota walii galaan barattoota Oromoofi uummatni keenya keessa jiru ilaalchisuun Gamtaan Barattoota Oromoo GBOn ibsa gabaaba itti aanu kana uummata Oromoo, barattoota Oromoofi qaamota dhimmi ilaalu hundaaf dabarsee jira.

1. Dhaabbilee Barnoota olaanoo Yuunibarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti Peresidantootni Yuunibarsiitii baay’een isaanii Miseensota Paarlaamaa Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO dha. Gaaffii Siyaasaa, Dinagdee fi hawwaasummaa kamuu simatanii deebii kennuuf aangoo qabu, itti gaafatamummaafi dirqama guddaas qabu. Kanaaf gaaffiin inni kun Yuunibarsiitii ilaallaata kun hin ilaallatu wanti jedhamu hin jiru. Gaaffii Qeerroo barattoota Oromoofi Barattoota saboota cunqurfamoo sadarkaa hundarra belbelaa jirtu hundaa keessummeessuun deebii sirnaa kennuuf dirqama guddaatu irraa jirachuu GBOn gadi jabeessuun hubachiisa!!

2. COC’n jedhamu kun qulqullina barnootaa eeguufi ga’umsaa barattoota madaaluuf utuu hin ta’iin shira dabballootaafi kaabinoota sadarkaa olaanoo mootummaa wayyaaneen qophaa’ee ittin sammuu barattoota burjajessuuf, sochii Qeerroo barattoota Oromoo dura ittin dhaabbachuuf kan qophaa’ee ta’uu hubachuun gadi jabeessinee balaaleffanna!!

3. Qulqullina barnootaa eegsisuuf barbaachisaa ta’ee yoo argamee imammatni barnoota ogeessoota barnootaafi beektootan foyyeeffamee qorannoon deeggaramee akka barbaachisummaa isaati karaa shira siyaasaa wayyaanee irraa bilisa ta’een barattoota dhiyaachuu akka qabu hubachiifna.

4. Mooraan dhaabbilee barnoota olaanoo humna waraanaa, tikaa, kaabineefi kaadireen guutame keessatti qulqullina barnootaa eeguufi eegsisuun hin danda’amu waan ta’eef waraanni wayyaanee, humnootni tikaa, kaadireefi kaabineen mooraa barnootaa gadhiisuu qabu!!

5. Nuti Qeerroon Barattootni Oromoo itti fufinsaan gaaffii mirgaa gaafachaa jirruuf hanga ammaatti deebii tokko illee qaama nuuf deebisuu dhabnee; gaaffii karaa nagaa gaafatneefi gaafachaa jirruuf hidhamaa, ajjeefamaafi barnootarraa arii’atamaa jiraachaa jirra. Kanaaf ajjeechaan, hidhaan, barnootarraa arii’atamuufi hiraarsii waraanaa nurraa haa dhaabbatu. Hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaafi bilisummaa uummata Oromoo kabajamutti warraaqsii FXG itti fufinsaan kan gaggeessinu ta’uu ni hubachiifna!!

6. Waraanni “Liyu hayilii” Somaaleefi Waraanni Wayyaanee Uummata Oromoo Oromiyaa bahaa, kibbaafi kibba bahaa irratti waraana bane ammas itti fufinsaan yakki waraanaa uummata keenya irratti rawwatama jira. Qaamni waraana uummata keenyarratti ajajee ficisiisa jiru seeraatti dhiyaachuu qaba, mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa atattamaa kennuun qaama waraana uummatarratti labsee ficisiisa jiru ifa gochuun gaafatama jala galchuu qaba. Akkasumas Mootummaan Naannoo Oromiyaa Poolisoota Oromiyaafi Kora bittinneessaa Oromiyaa hiriirsisuun yakka waraanaa uummata keenyarratti gaggeeffama jiru uummatarraa ittisuu qaba. Yakki duguuginsa sanyii kun hatattamaan yoo hin dhaabbatu ta’ee nuti barattootni Oromoo Oromiyaa keessa jirruu cufti barnootaa dhaabuun uummata keenya dhumaa jiruuf kan dirmannuufi daangaa Oromiyaa cabee mirga Uummata Oromoo sarbamaa jiru kabachiisuuf kan hiriirruu ta’uu ni hubachiifna!!

7. Sababaa gaaffii mirgaa , bilisummaafi kabajamuu mirgoota dimookiraasii gaafatneef obbolootni keenyaafi hiriyootni Keenya akkasumaas hayyootni Oromoofi ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan lakkaawwaman mana hidhaa biyyattiitti ukkanfamuun hiraarfama ulfaataa keessatti argamu. Kanaaf ilmaan Oromoo hidhamtootni Siyaasaa hundi haalduree tokko malee atattamaan akka hiikaman irra deddeebi’uun gadi jabeessinee gaafatna!!

8. Uummata keenyaa 600,000 olitti lakkaawamaan kanneen qe’eef qabeenyaa isaanii irraa yakkaa waraanaa isaanirratti rawwatameen buqqifamanii jiruuf jireenyaan hiraarfamaa jiranif bakki nageenyaa, fayyaafi tajaajila hawwaasummaa gahaatti argatan akka qubsiifaman gadi jabeessinee gaafatna!!
Injifannoon Uummata Oromoof
Gamtaa Barattoota Oromoo GBO