Haaromsa TPLF fi Daandii qabsoo oromoo

”Haaromsa” TPLF fi Daandii qabsoo Oromoo
Dhaabni TPLF gamaaggama ji’a 2 itti fudhate guyyaa lama dura xumurachuun ibsa baasee jira. Gamaaggama kana boodas hoggansa haaraa filatanii jiru. Gadi fageenyaan wal qeeqanii qeeqa ofitti fudhachuus himataa jiru. Amma bu’uura irraa of haaromsine jedhaniis labsataa jiru. Ibsa isaanii keessatti dhimma keessa dhaabichaa fi komii naannoo Tigiraay irratti fuulleffatan. Siyaasaa biyyattii keessatti qooda qaban ilaalchisee komii Oromiyaa dabalatee guutuu biyyaa irraa itti dhihaataa jiruuf waan xiixan hin qabani.

Yeroo itti aanee dhufu keessatti ”of haaromsuu” isaanii agarsiisuuf tarkaanfii fakkeessii tokko tokko fudhachuu ni malu. Tarkaanfiin sun diigaa fi jaaraa tahee isaa amma adda baafachuun ulfaataa dha. Akka walii galaatti garuu dheebuu dimokraasii fi ofiin of bulchuu ummatootaa, keessumattuu qurrama gadi fagoo Oromiyaa keessatti dorrobee jiruuf deebiin jarri qabdu waan daranuu shira dabalatu yoo tahe malee walqixxummaa fi araara fiduuf kan hojjettu hin fakkaatu. Kana wanni nama jechisiisu eenyummaa namoota Koree Hoji Raaw’achiiftuu TPLF keessatti haarayatti hammatamanii fi akka hogganaatti filamaniiti. Fakkeenyaaf:
1. Dr. Dabretsiyoon namni jedhamu kan akka dura taa’aa dhaaba TPLFitti filame eenyu? Namni kun hogganaa duraanii Abbaay Wolduu caalaa kan shiraa fi hammeenyaan guutame. Akka Abbaay Tsahaayyeetti gowwaa miiraan oofamee shira isaanii saaxilu osoo hin taane hammeenya isaa gad fageessee lafa jala oofuu danda’a jechuun kanneen tilmaaman hedduu dha. Namni kun mataa TPLF tahee filamuun daranuu hammeenya jaraa itti fufsiisuuf karoora qabaachuu agarsiisa.
2. Geetaachoo Asaffaa gaafatamaa damee tikaa akka tahe beekamaa dha. Yakki sirni sun karaa hundaan mirga ummataa ukkaamsuuf dalagu qajeelcha namicha kanaatiin hojiirra oola. Humna waraanaa hoggansa ilmaan Tigraay jala jirus gara fedhetti kan oofuu fi tarkaanfii fedhe abbaa fedhe irratti warra fudhachiisu keessaa mataan tokko nama kana. Namni kun gara Koree Hojiraawwachiiftuu TPLFitti fidamuun daranuu hammeenya TPLF itti jirtu jabeessanii itti fufsiisuu yoo tahe malee furmaataaf yaadamee akka hin taane hubatamuu qaba.
3. Geetaachoo Raddaa dubbii himaa Ministeera Kominikeeshiinii mootummichaa yeroo turetti jechoota akkamii fayyadamuun tuffii ummataaf qabu akka ibsaa ture ni yaadanna. Namni kun Koree Hoji Raaw’achiiftuutti ol guddifamuun tuffii TPLF ummatoota biyyattiif qabdu agarsiisuuf ragaa tokko.

Hoggansi Wayyaanee haaromee dhiifatee, wanni akka Oromootti irraa eegnu hin jirtu. Wayyaaneen furmaata siyaasaa Oromoo garaa gahuu fi madaa isaa hanga har’aa dhiigaa bahe dhiinsu fiddi jedhamee abadan irraa hin eegamu. Rakkoo Oromootti xumura gochuuf Oromoo qofatu furmaata. Wayyaaneen hanguma wal qeeqxuu fi maryattuun eeboo ittiin ummata waraantee of jalatti bulchitu qaratti. Amma wanni as deemuu malu, TPLF ‘haaromsa bu’uuraa’ godhadhe jettu kanatti aansuudhaan dhaabota miseensa EPRDF keessumattuu OPDO irratti dhiibbaa dabaluu malti. OPODn haarayatti akka of haaromsee akkuma jedhanitti ”legacy Mallas” itti fufsiisuun bitamtummaa TPLFiif qabu itti fufu barbaadu.

Kanaaf jecha qabsoon OPDO irraa eegamu kan arma duraarra kan dhufaa jirutu caala. Daddaaqama tokko malee ummata isaaniitti baqatanii sagalee ummata isaanii tahuun seenaa hojjechuuf hiree harkaa qabu. Wayyaaneen haaromsa fakkeessiidhaan Abdii Ilee fi janaraalota kontrobandistoota san hidhuullee malti. Tarkaanfiilee gammaciiisii (actions for appeasement) xixiqqaa fudhachudhaanis Lammaa faa afaan qabuuf deemuu dandeessi. OPDOn tarkaanfii bubuutuu akkasiitiin afaan qabamanii waadaa saba isaaniif seenaa jiran nyaachuun irraa hin eegamu. Irreen hammeenyaa Wayyaanee caasaa waraanaa fi tikaa guutummaatti dhunfatee jiru cabuun dirqama. Irreen saboota biyyattii hundinuu hanga qaama isaanii madaaluun jabaatee qooda isaaf malu hanga argatutti qabsoon eegalan jabaatee akka itti fufuuf ummanni Oromoo murannoodhaan duubaan dhaabata. Waadaa ummataa gananii haaromsa kijibaa Wayyaaneetiin akka hin booji’amne murteen kan OPDO ti. Qabsoon Oromoo injifannoo sadarkaa kanaa fide garuu danqaan baay’atus hanga galii isaatti itti fufa!