YUNIVARSITII BULEEHORAA ====•••••==••=•••======= “Agartee ammallee gaaffii barattootaaf deebiin reebicha/dullaa akkuma ta’etti jira. Yuunvarsitii Bulee Horaa keessatti gaaffii barattootni daangaan Oromiyaa haa kabajamu! fi Uummanni Booranaa du’uun haa dhaabbatu! jedhanii kaasaniif har’a(04/12/2017) foolisii feederalaa fi korri bittineessa waliigaluun barataa reebaa jiran. Waan ajaa’ibaati. Barattootni qabamani gara mana hidhaa guuraman illee ni jiru.

Guyyaa Hardhaa Baratootni Yuniversiitii Bulee Horaa Humnaa polisii feederaalaa kan mooraa keessaati baratoota waajiin qubatee Miidhaafi rebichaa cimaa irrati dhaqqabsuut jiru kaana mormuuf jecha laaqanaa yeroo lagatan polisiin feederaalaa kuun boombii arraa doormii baratoota dhiiraatif kan dubartoota keesa seenaa itti dhukaasaan. baratooti baqachuuf jechaa gamoo 3ffaa irraa utaalanii milla isaani irraattii midhaan cimaan dhaqqabees nijiruu (irraa caalaan baratoota dubaraa irrati). Humnii Agaazi Kaampi isaani mooraa yuniversiitii irraa tilmaamani meetiraa 100 irraati kan qubate jiruu yeroo barattoonni yuniversiitii keesa Kara alaatti gad baqatan baratoota ukkamsanii Konkolaataan gara kaampi isaanitt galchan.
akkaasumas baratootni mana baruumsaa sadarkaa 2ffa Bulee Horaa (High School) Baratooti yuniversiitii Humnaa waraanaa kan isaan reebut jiruu baqachuuf jecha mana barumsaa sadaarkaa 2faa kan fageenyi isaa yuniversiitii irra metiraa 50 ta’ee faffaca’anii yeroo seenanu baratoota mana barumsaa kaana wajjiin ta’uudhaan mormi armaan gadii kana dhageessisanii jiruu

1. Reebichaaf midhaan baratoota yuniversiitii irrati tolfama jiruu hadhaabatu

2.Bakkaa Ummaanni oromoo 693,000 Buqqifamee mirgii issaa sarbameeti mootuumaan Naannoo Oromiyaa Ayyaanaa Sabaaf sablammi kabajuuf Afaar, Seemera Deemuu hinqaban

3.woreerraf ajjechaan sababa daangaattin Uummata keenya irrati rawwatamaa jiruu hadhaabatu kaan jedhuu turee

Yuunivarsitichi yeroo ammaa kaana Kessaan Polisii feederaalatin Alaan immo Agaazin Marfamee jiraa. baratootni Cuti gara magaalatti dheetaani jiran ”