Feedraalizmii Sobaa nurraa dhiisaa.biyya teenya oromiyaa nuuf gadhiisaa.Heerri Mirga Ummata Oromoo Hin kabachiisne Heera Ummataati miti

IBSA QEERROO OROMIYAA IRRAA KENNAME
========================
HEERRI MIRGA UMMATA OROMOO HIN KABACHIISNE HEERA UMMATAA MITI

Sadaasa 29, maqaa ayyaana sabaa fi sablammootaa jechuun kabajamaa ture keessaa nuti qeerron Oromoo guyyaa tokkollee qooda fudhannee hin beeknu. Hanga har’aatti maqaa #federaalizimii kijibaa ilmaan Oromoo jalatti hidhamaa, reebamaa, ajjeefamaa fi gidirfamaa jiraniitin ummata Oromoo burjaajessaa kan turte ergamtuu wayyaanee kan taate OPDOdha. Ummanni Oromoo federaalizimii fi heera sobaan barraa’ee waraqarraa dubbifamurraa guyyaa tokko fayyadamee hin beeku. Federaalizimii fi heera waraqarra taa’u bu’uura godhattee diinni Oromoo saamaa, reebaa, ajjeesaa, hidhaa turte. Sadaasni 29 guyyaa heerri kuni itti ragga’eedha. Ummanni Oromoo guyyaa kanarraa miidhaa malee faaydaa tokko hin arganne. Ilmaan Oromoo heera biyyattii hin mormine. Heerri biyyattii akkaataa waraqarra jiruun hojirra haa ooluu waan jedhaniif qofa hidhamaa, reebamaa,ajjeefamaa har’a gahaniiru. Hayyoonni Oromoo hedduun heera kana tuman kuun ajjeefamanii, kuun hidhamanii, kuun immoo biyyarraa ari’amanii heerri harka murna bicuutti galee ilmaan Oromootti ittiin taphachaa jiru. Ummanni Oromoo heera isarratti malee isaaf hin hojjanneef yeroon itti gowwoomfamu darbeera.

Bara kana seenaa biyyatti keessatti gochaan suukaneessan raawwatamee hin beekne ummata Oromoo irratti raawwatameera. Biyya alaabaa takka, heera tokkoon bultu jalatti ilmaan Oromoo badii tokko malee sababa Oromummaa isaanitiif mootummaa nama nyaataa wayyaanetiin waraanni qindaa’an MNS fi federaalaa irraa itti bobbaafamuun ilmaan Oromoo 600,000 ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniiru.
Kumaatamoota hedduuun yoo ajjeefaman kumaatamoota heddutti kan lakkaawwaman immoo achi buuten isaanii dhabamtee jirti.
Nuti ilmaan Oromoo federaalizimii sobaa irraa guyyaa tokko fayyadamnee hin beeknu. Sadaasa 29, guyyaa sabaa fi sablammootaa jedhamee kijibaan bara baraan kabajamaa kan ture irraa nuti ilmaan Oromoo guyyaa tokko qooda fudhannee hin beeknu. Ayyaana kana leellisaa fi faarsaa kan turte OPDOdha.
Nuti qeerron Oromoo akkuma kanaan duraatti ayyaana sabaa fi sablammootaa jedhamee yeroo ilmaan Oromoo walakkaa miliyoonaa tahan buqqifamanii dirree irratti faca’an kanatti, dhalli Oromoo dirree irratti waraanan ajjeefamaa jirutti, hayyoonni, beektonni Oromoo gaaffii mirgaa heerri eyyamu waan gaafachaa jiraniif dararaan irra gahaa jiru kanatti qaamolee maqaa Oromoo fi Oromiyaatin ayyaana kanarratti argamuuf deeman hundi qeerroo Oromoo bakka bu’uu akka hin dandeenye ni ibsina.
Ummanni Oromoo bara kana ayyaana kana irraa hafuun gochaa suukaneessaa isarra gahe sabaa fi sablammoonni biyyattii hundi akka hubatan godha malee miidhan inni ummata Oromoo irratti uumu tokkolleen hin jiraatu.

Qeerron Oromoo
1) Hanga mirgi immata Oromoo,sabaa fi sablammoota hundaa qixaan kabajamutti ayyaanni maqaa sabaa fi sablammootatiin qeerron Oromoo kabajnu tokkolleen hin jiraatu.
2) Sadaasa 29, guutummaa Oromiyaa keessatti qeerron Oromoo guyyaa kana mormi gochuun, lammiilee keenya diinni buqqiste gargaaruu fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo gaafachuun dabarsina.
3) Ayyaana kijibaa maqaa sabaa fi sablammootan dhiichifamu irratti Oromiyaa irraa qaamni hirmaatu yoo jiraate ilmaan Oromoo fi qeerroo Oromoo bakka bu’uu kan hin dandeenye qaama ergamtoota fi jaleewwaniiti.
4) Federaalizimii kijibaa diignee
federaalizimii mirgi sabaa fi sablammoota hundaa keessatti mirkanaa’u ijaaruf qeerron Oromoo yeroo kamuu caalaa tokkummaan qabsoo eegalle jabeessinee itti fufna.
5) Daangaa keenya dhiiga keenyan ni kabachiisna.
6) Qabsoo eegalle jabeessinee hanga bilisummaatti itti fufuuf waadaa keenya ni haarawoomfanna.

7) Mirga keenya saboota biroo ykn wayyaanee kadhachuun osoo hin taane tokkummaa keenya cimsannee qabsoo eegalle finiinsinee itti fufuun ni
mirkaneeffanna. Mirga sabaa fi sablammoota biyyattii ni kabachiisna.
8) Ayyaanni sabaa fi sablammootaa kijibaaf gaggeeffamu ilmaan Oromoo fi sabaa fi sablammoota cunqurfamoo kan bakka hin buune ayyaana ergamtoota fi jaleewwan wayyaanee irratti hirmaatan waan taheef ni balaalefanna.
9) Ayyaanni kijibaa kabajamus dhiifamus bu’aan inni ummata Oromoof buusu tokkolleen waan hin jirreef ilmaan Oromoo tokkummaa keenya cinsannee bilisummaa irratti wareegamaa jirru gonfachuuf tokkummaan ni qabsoofna.

#Dhumarratti;
Ayyaanni maqaa sabaa fi sablammootatiin kabajamu ummata Oromoon kanaan duras kabajamaa hin turre. Garee muraasa fedhii dhuunfaf wayyaanen bixxiltetuu kabajaa ture waan taheef bakka mirgi ilmaan Oromoo dhiitamaa jirutti ayyaanni ilmaan Oromoo kabajnu waan hin jirreef dhalataan Oromoo hundi ayyaana fakkeessaa kana akka lagattanii fi tokkummaan walcinaa hiriirree mootummaa cunqursaa wayyaanetti xumura goonuf qabsoo eegalle jabeessinee akka itti fufnu qeerron Oromoo waamicha Oromummaa isiniif goona.

FEDERAALIZIMII SOBAA NURRAA DHIISAA
BIYYA TEENYA OROMIYAA NUUF
GAD DHIISAA.

MIRGA KEENYA KADHAAN OSOON TAANE
QABSOON KABACHIIFANNA

#MUDDEE 5, OROMIYAA