Qabsoo Oromoo | fakkaattii fi ittifufiinsa

Uumanni gaaffii jijjiirama qaamawaa hanga fedhii bu’uurawaa [mirgoota namoomaa, hiree ofii ofiin murteeffachuu, bilisummaa fkkf] ga’utti qaba. Qabsoon nagayaa biyya ammayya dimookiratawaaf humna fedhii uummataa ti. Fakkaattii fi ittifufiinsi qabsoo uummataa ilaalcha fakkaattii uumaa fi ittifufiinsa uumamaa bira qabama.

__
A. Fakkaattii qabsoo Oromoo:

Fakkaattii qabsoo Oromoo ibsuun hanga fakkaattii uumaa ibsuutti adda adda ta’eera. Lubaaf fakkaattin uumaa nama areeda dheera qabu dha. Harreen immoo osoo harka qabaattee suuraa kaastee yookin afaan keenya beektee, fakkaattii uumaa of fakkeessitee nutti agarsiisuu yookin himuu dandeessi. Qabsoo Oromoo fakkaattin ibsuunis akkanuma ta’eera. Tokkoof, fakkaattin qabsoo Oromoo siyaasa haaromsaa ti. Kan biraaf, fakkaattin qabsoo Oromoo diimaa fi magariisa dha. Dabalataan, namoota dhuunfaa fakkaattii qabsoo Oromoo taasisuunis ilaalcha ta’eera. Kunneen ilaalcha; fakkaattii qabsoo Oromoo miti. Qabsoon fakkaattii akkanaan ibsamu, qabsoo dhuunfaa yookin garee ti. Fakkaattin qabsoo Oromoo humna Oromoo ti. Fakkaattin qabsoo Oromoo humna fedhii Oromiyaa guutuu hammachuu ti.

__
B. Ittifufiinsa qabsoo Oromoo:

Namoota amantii qabaniif, uumamni hanga diinni ilma namaa adabamutti itti fufa. Namoota ofitti amananiif immoo, uumamni hanga namoonni hunduu ofitti amanuu jalqabanitti itti fufa. Kallattii qabsoo Oromoo ittifufiinsa uumamaan ilaalun ilaalcha guutuu miti. Namoonni qabsoo uummatichaa faayidaa dhuunfaaf [aangoo dhuunfaa, maallaqa, maqaa dhuunfaa fkkf] faayyadaman, ittifufiinsa qabsichaa humna faayidaa dhuunfaa godhatu. Faayidaan isaanii guunnan ittifufiinsi qabsoo hojii diinaa yookin shororkeessummaa itti ta’a. Fakkeenyaf, nama aangoo barbaaduf, erga aangoo argatee asitti fedhiin biraa uummataa hin jiru; yoo jiraates isumatu heeyyama qabsoo kenna. Ittifufiinsi qabsoo uummataa aangoo isaarraa buusuu itti fakkaata. Namoota tokko tokko immoo ittifufiinsi qabsoo Oromoo hanga Oromoon alagaa wajjin araaramutti fi diina wajjin wal qixa ta’uu fi taa’utti. Araara fi wal qixa ta’uu fi taa’un booda, ittifufiinsi qabsoo Oromoo lolaa fi duubatti hafiinsa itti fakkaata. Kanaafis, sana booda, ittifufiinsa qabsoo uummataa abaaru.

__

Walumaagalatti, qabsoon Oromoo humna fedhaa fi gaaffii Oromoo ti. Fakkaattin qabsichaas fedha uummata Oromoo keessatti argama. Qabsoon adeemsa yookin meeshaa fedhiin uummataa ittiin ibsamuu fi dhufu dha. Qabsoon Oromoo fedhii uummatichaaf humna ta’ee ittifufa!