Resolution of Somali & Oromo Elders of Minnesota

  1. Last night Oromo and Somali elders in Minnesota convened to discuss the problems recently happened in Daro Labu and Hawi Gudina districts of W. Hararge zone. The elders discussed, at length, the time tested, long and enduring brotherly relations between the Somali and Oromo peoples. After discussing the causes of the recent problems in the area, they have put forward a road-map on the way out. Accordingly: -That the two people share a common history of subjugation, they have been coordinating together their struggles for freedom and dignity, their identities and lands are so much interconnected. -That the artificial conflicts happened between the two brotherly peoples is being engineered by the TPLF repressive regime which is a common oppressor of the two peoples, and that any conflict and bloodshed between the two peoples will only benefit the regime stay further on power at the expense of the peoples. -That even though it isn’t possible to get back the lives already lost, making peace is quintessential to prevent furthers lives that could possibly be lost if the conflicts wouldn’t be arrested. Accordingly, the elders agreed to make peace following these three steps: 1-Arresting the conflicts, ensuring medical access and care to the wounded and organizing funeral services to the dead.
  2. 2-After arresting the conflicts, rehabilitating the displaced and re-instating them back to their places. Also for those whose properties are damaged, conditions for replacement should be facilitated by the communities in the area, diaspora communities of the two peoples and the local and regional governments.
  3. 3-To prevent future conflicts of similar nature and heal the wounds for once and for all, a committee composed of elders from the two peoples shall investigate the causes of the conflicts in detail thereby offering the appropriate solutions to make sustainable peace. To heal the woulds and seal a complete resolve of the conflicts, elders from both sides, inside the country and from the diaspora, will work together. Government structures shall also support the group of elders as they discharge their responsibilities of making sustainable peace. In addition, it was agreed that a task force that works to proactively prevent such regime-engineered conflicts between the communities and ensure lasting peace in the future be set up as constituted from both sides.

Via Jawar Mohammed
RAKKOO HARARGEE LIXAATTI UAMAME IRRATTI MARIIFI MURTII MANGODDOOTA MINNESOTA

Kaleessa galgala ( Muddee 16, 2017) rakkoo Godina Harargee Lixaa Aanaalee Daaroo Labuufi Hawwii Gudinnaa keessatti dhiheenya kana uumame mari’achuuf manguddoonni Soomaleefi Oromoo biyya Ameerikaa kutaa Minnesota keessatti walgahii godhatanii jiran. Walgahii kanarratti seenaa hariiroo obbolummaafi ollummaa Ummata Soomaleefi Oromoo waliigalaa keessattuu hidhata dhiigaaf-foonii kan Harargee Lixaa jiru irratti mariiin mal’aan godhamee jira. Sababa rakkoo amma uumamee gadi fageenyaan erga irrratti mari’atamee booda daandii (roadmap) araaraafi nagaya buus irratti waliigalamee jira. Haaluma kanaan;

– Ummanni lamaan eenyummaa, lafaafi seenaanis kan hidhata cimaa addaan cituun hin taane qabu akka ta’e, kan waggoota dhibbatamaaf waliin gabroomfamaa tureefi qabsoo bilisummaatis waliin qindeeffataa as gahe kan dhiigni qabsaa’ota gama lamaanii waliin jigee walitti itite akka ta’e

– Ummata obboleeyyan cunqurfamaa lamaan kana jiddutti rakkoo kan uumaa jiru cunqursaa waloo kan ta’e sirna Wayyaanee ta’uufi ummanni lamaan ku wal loluufi dhiiga walirraa jiigsuun umrii gabroomfataa kanaa dheeressuu malee faaydaa takka akka hin qabne

– Akkuma walitti bu’iinsa daangaa sanitti rakkoo Harargee Lixaatti uumameen gama lachurraahuu lubbuun qaqqaaliin hedduun dabruu walii amanuun ajjeechaa gama lachuu cimsanii kan balaaleffatan ta’uu

– Luubbuu dabarte deebisuu dadhabnus madoo fayysisuuf lola biraa hambisuun lubbuu kumaatama baraaruu kan dandeenyu ta’uu hubachuun, hojiin nagaya buusuu saffisaan akka dalagamu waliifgalameera. Haaluma kanaan hojiin nagaya buusuu kun sadarkaa sadihiin akka geggeeffamu waliifgalamee jira.

1) Lola deemaa jiru dhaabuu: ammarraa eegalee lolli bakka kamittuu jiru dhaabbatee madoo gara hospitaalaa akka geeffaman, kan lubbuun dabran ammoo awwaalcha sirnaa akka argatan haalli akka mijaatu.

2) Lolli erga dhaabbatee booda namoonni sababa lola kanaatiin qe’eefi qabeenya isaanitirraa buqqa’an bakkatti akka deebifaman. Kanneen manni jalaa gubateefi qabeenyi jalaa barbadayee deebisanii qubsiisuuf hawaasni, dhalattoonni naannoo sanii kan biyya alaa jiran akkasumas mootummaan gargaarsa barbaachisaa akka godhan.

3) balaan akkanaa lammata naannawa sanitti akka hin deebine gama lachuurraa manguddoon jaaramatee madda dubbii qorachuun araara buusuun hawaasa lamaan akka walitti fayyisan.

Hojii madaaa qoorsuufi araara buusuu kana bakkaan gahuuf manguddoon gama lachuu biyya keessattiifi alatti jaaramtee akka hojjattu; akkasumas bulchiinsii mootummaa qajeelfama manguddoo hordofuun tumsa barbaaachisaa akka godhu. Dabalataanis bulchiinsi nageenyi waaraa akka uumamuuf shira ummata walitti buusuu fashaleessuuf koree gama lachurraa walitti baate dhaabuun eeggumsa nageenyaa cimaa akka godhu gaafatameera.

Dhummarrattis lammiilee balaa kanaan lubbuun dabreef kadhannaan kan taasifame yoo ta’u rakkoo diinni Oromoofi Soomalee jidduutti uume kana hiddaan furuudhaaf waadaa walii seenuun xumuramee jira. Guyyootaafi torbanoota itti aananis walitti deebi’uun akkataa waliigalteen kun hojiirra itti oolurratti waliin dalaguuf beellamni qabamee jira. Koreen dargaggoota gama lamaanirraa of keessatti hammates akka walgahiilee itti aanan qindeessuf dirqamni itti kennamee jira.