TOOFTAA WAYYAANEE

Akka oduun ethiopianreporter himtutti, wixinee dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ilaalchisee marii ummataa jettee wayyaaneen waamicha gootee jirti. Maaliif amma tahe? Dhimmi kun gurra Oromoo hata jedhanii waan yaadaniif, MNO kan amma dhimma biraatiin qabamee jiru, waan itti jiru irraa garanatti deebisuu barbaadan. Gama biraatiin walitti dhufeenya OroMara kanas kan qalbii ummataa hawwataa jiru afaan faajjessuuf kana fidan. Waa heddu yaalanii milkaa’uufii didnaan amma kanaan as bahan. Falli isaa irratti hirmaachuu dhiisuudha! Kanaan moo’atamnaan tooftaan isaan hafe waan jiru hin fakkaatu.


Dubbiin Finfinnee gaafa itti jabaattee namni hundi fuula itti gara gale gara daangaatti gara nu galchite. Garuu dhimmi daangaa tokkummaa Oromoo haalaan cimse. MNO irrattis dhiibbaa cimaa gochuun akka siyaasaa Wayyaanee laaffisanis godhe. Dubbiin osoo deemtu akka isaan yaadan tahuu diddee OPDO fi ANDM walitti fiddee kokkee isaan qabde. Hafuura baafachuu dadhabnaan waan qabattu barbaadde. Dhimma Finfinnee kan akka irratti dubbatamuuf Oromoon gaafachaa bahe lafarra harkisan san har’a gadi luqqisan. “Dubbii daangaa irra tanuma Finfinnee nuu wayya” waan jedhan fakkaata.

Yoo xiqqaate bu’aan karoora kana keessaa ni arganna jedhanii yaadan:

– MNO tasgabbii dhoorganii gara tokkotti akka hin luucceffanne godhuu
– Oromoo fi Amaarri wal tahuun kufaatii isii akka daddafsiiftu waan beekaniif dubbii Finfinnee tana fidanii walitti nu buusuu
– Hudhamtee waan jirtuuf hafuura fudhattee shira biraa xaxuuf yeroo argachuuf

Kuni milkaa’uu hin qabu. Kana booda Wayyaaneen ajandaa Oromoodhaaf baasuu hin qabdu. Oromootu ajandaa baasuufii qaba akka dubbii OroMara kanatti mataa kan dhukkubsu. Kanaafuu bakka jirtanii wal beeksisaa didaa. Jibbinee osoo hin taane tarsiimoo qabsoo keenyaaf ajandaan jarri nuu baaftu nu miidha waan taheef.