Mootummaan abbaa irree wayyaanee qabsoo ummata Oromoo ugguruuf walgahii kijibaa gareewwan afran koree giddu galeessaa jettee walitti waamten ibsa baaste qeerron oromoo ammo tarkaanfi itti aanu fudhachuf ibsa baafte

IBSA QEERROO OROMOO IRRAA KENNAME
#Dubbisaawaliifdabarsa
Mootummaan abbaa irree wayyaanee qabsoo ummata Oromoo ugguruuf walgahii kijibaa gareewwan afran koree giddu galeessaa jettee walitti waamten ibsa baaste keessatti kaayyon ishee inni guddaan gaaffii mirgaa ummanni Oromoo gaafachaa jiru ugguruuf akka tahe, walitti dhufeenya fi tokkummaa ummata Oromoo fi Amaaraa giddutti uumame diigudhaaf akka tahe ifa gootee jirti. Wayyaanen waggoota 27 guutuu ilmaan Oromoo irratti fiilmii garaa garaa hojjachaa turteen umrii gabrummaa hanga har’aatti tursiifattee jirti. Har’allee ummata Oromoo sobaa fi doorsisaan waanjoo gabrummaa jalatti sakaaltee itti fufuuf tooftaa haarawaan gadi baatee jirti. Ibsi Wayyaanedhaan( EHADEG) irraa kenname akka mul’isutti jarattiin tooftaa haarawaan gadi bahuu ifatti kan agarsiisudha. Akkuma kanaan dura baranitti rakkoolen uumamaa turan rakkoo keenya jechuun dhiifamagaafachuu fi rakkoolee jiran hunda rakkoo koreen hojii raawwachiiftuu uumtetti fudhachuun akka deebi’anii haarawoomaniitti ummata biyyattii sobuuf shira guddaa gartuun TPLF xaxxee hirmaattotaaf kennite waan taheef ibsi kuni ummata Oromoof faaydaa tokkollee kan hin qabne tahuu hubachuun ummanni Oromoo qabsoo karaa nagaa eegalle yeroo kamuu caalaa jabeessinee akka itti fufnu qeerron Oromoo dhalataa Oromoo hundaaf waamicha Oromummaa goona. Ibsi kuni kan koree EHADEG irraa kenname osoo hin taane ibsa gareen TPLF biyyattii humnaan bulchuuf baafatteedha.
Gartuun abbaa irree wayyaanee tooftaa garaa garaa ummata Oromoo ittiin cabsitu hunda fayyadamtee ummata Oromoo cabsuu waan dadhabdeef walgahii ariifachiisaa jechuun maqaa biyyaalessaan( Nationalism) jedhuun sobdee qabsoo ummanni biyyattii gochaa jiru laaffisuuf shira xaxaa jirti. Sabaa fi sablammoota biyyattii walnyaachistee umrii bittaa gabrummaa ishee dheereffachuuf tooftan isheen baafatte waan jalaa fashaleef maqaa ilaalcha #biyyaalessummaa jedhuun deebitee of ijaaruf tattaaffachaa jirti. Ibsi maqaa koree giddu galeessa EHADEGn TPLF baaftee dubbiste haala qabatama biyyattii waliin kan hin deemne fi ummata biyyattii kan bakka hin buune waan taheef fudhatama tokkollee hin qabu.

Qeerron Oromoo kijiba wayyaaneen aangoo dheereffachuuf gootu balaaleffachuun ibsa armaan gadii baafanneerra.
1) Ibsi maqaa koree giddu galeessa EHADEGn bahe tooftaa qabsoo karaa nagaa ummanni Oromoo mirga isaa kabachiifachuuf gaggeessaa jiru ittiin ukkaamsudhaaf wayyaanedhaan bahe waan taheef qeerron Oromoo cimsinee balaaleffanna.
2) Qabsoon karaa nagaa qeerron Oromoo gaggeessaa jirru aarsaa bilisummaaf barbaachisu kamuu kaffaluun hanga mirga abbaa biyyummaa gonfannutti jabaatee itti fufa.
3) Ummata Oromoo 700,000 ol qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqisanii, kumaatamoota ajjeesanii ji’a afur booda ummata kana ni gargaara jedhanii ibsa baasun fiilmii Oromoo ittiin gowwomsudhaaf mootummaa abbaa irree wayyaanee gartuu TPLFn dalagamaa jiru waan taheef ummata Oromoo bal’aa biratti fudhatama hin qabu.
4) Hooggantoota KFO #DrMararaa Guddinaa fi BaqqalaaGarbaa dabalatee ilmaan Oromoo kumaatamoota hedduu sababa gaaffii mirgaa karaa heera fi seerri biyyattii eyyamuun gaafachaa jiran hidhanii dararaa,
ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan reebaa, ajjeesaa, hidhaa ol’aantummaa seeraa mirkaneessina jechuun ibsa baasun gochaa ummata biyyattii ittiin soba waan taheef qeerroo Oromoo biratti fudhatama hin qabu.
5) Qabsoon ilmaan Oromoo kumaatamoonni hedduun irratti wareegamaa jiranii fi irratti hidhamanii dararamaa jiran galmaan gahuuf qeerron Oromoo waadaa keenya ni haarawoomfanna.
6) Ummanni Oromoo ummata kabajamaa diina dhiiga isaa dhangalaasee dhiifama gaafatu waliin araaramu osoo hin taane ummata diina isaa hundeen buqqisee gumaa ilmaan isaa bilisummaa isaa qabsoon mirkaneeffatu waan taheef dhiifama wayyaanen ilmaan Oromoo kumaatamoota hedduu fixxee, 700,000 ol buqqistee ummata Oromoon gowwomsuf deemtu cimsinee balaaleffanna.
7) OPDOs tahee abbaan barbaade faaydaa dhuunfaa isaaf jedhee gartuu faashistii wayyaanee waliin hiriiree qabsoo ummata Oromoo gufachiisuf yaalii fi sochii kamiiyyuu yoo godhes qabsoon Oromoo qeerroo Oromoon hoogganamtu gufuu fi qormaata qabsoo keessatti nu mudattu kamuu keessa qaxxaamuruun kutannoon jabeessinee fuulduratti ni tarkaanfachiisna.
8) Bilisummaa qabsaa’onni Oromoo akka nuti mirkanessinuuf imaanaa nutti kennanii nu biraa wareegaman nuti dhaloonni Oromoo lubbuun jirru galmaan ni geenya.
9) Kabajaa fi ulfina ummata Oromoo waggaa 27 guutuu wayyaanedhaan sarbame qeerron Oromoo qabsoo hadhaawaa gaggeessinee bilisummaa keenya mirkaneessun bakkatti ni deebisna.

Kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo fi ummata biyyattii, tooftan yeroo ammaa gareen bicuun wayyaanee TPLF bittaa gabrummaa ishee dheereffachuuf baafachaa jirtu heera fi seera biyyattii kan cabsee jumlaan sabaa fi sablammoota biyyattii irratti waraana labsu waan taheef ummanni biyyattii hundi qeerroo Oromoo waliin hiriirtanii mootummaa abbaa irreetti xumura akka goonu waamicha isiniif dabarsina.

Muddee 31,2017
OROMIYAA
QEERROO OROMOO IRRAA.